បណ្ណាល័យបញ្ញវន្ត

Public Library in រាជធានី ភ្នំពេញ
Opening at 9:00 AM
Header image for the site

Updates

ម៉ោងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

បណ្ណាល័យបញ្ញវន្តនៅដំណើរការជាធម្មតា តែពួកយើងភាគច្រើនធ្វើការលើអនឡាញ។​ បើលោកអ្នកចង់មកបណ្ណាល័យ ឬអានសៀវភៅ សូមទាក់ទងតាមលេខ 077 98 88 26

ហៅទូរសព្ទឥឡូវនេះ

Testimonials

3 years ago
Good place for reading book and good place for 10 people meeting or sharing. No parking lot space, only bike and motocycle were allow it.
- Ath E
3 years ago
Great place to hang out with books!
- Vantharith O
3 years ago
Cozy place for book lover and environment lover.
- Piseth L

About us

Scholar Library is a community library aiming to promote intellectual society and economy especially among young generation. Library encourages local people to create local knowledge resource for country. Along with promoting intellectual society and economy, library also promotes reading culture, sharing culture, information exchange and research.

Vision: Cambodia become Country of Knowledge Economy

Mission: Enhance Literacy and Independent Reading for Healthy Environment and Knowledge Economy

Goal: Quality Human Resource for sustainable development

Program:
- Resource center: a place equipment with resources including books, magazine and study materials (both hard and digital)
- Knowledge community: community build up to support young people to enrich knowledge and support youth group.
- Intellectual resource: connected with experts and high experienced to give lecture, sharing session and training

Contact Us

Contact

Call now
  • 069 950 556
  • 077 988 826

Address

Get directions
35BE2
ផ្លូវលេខ ២៩៨
រាជធានី​ភ្នំពេញ
Cambodia

Business Hours

Mon:9:00 AM – 5:30 PM
Tue:9:00 AM – 5:30 PM
Wed:9:00 AM – 5:30 PM
Thu:9:00 AM – 5:30 PM
Fri:9:00 AM – 5:30 PM
Sat:9:00 AM – 5:30 PM
Sun:Closed
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.